«داستان‌های بریده بریده»؛ ناداستانی بر حق

می‌خواهم «داستان بریده بریده» را یک ناداستان بدانم که سعی دارد یک مستند معتبر را با زبان داستان گونه اما استوار بر ارکان ناداستان و با استفاده از اصل روایت بیان کند.