درحالی که مقامات ایران ادعای تلاش از سوی کشورمان برای ترور جان بولتون را رد کرده اند، یک رسانه آمریکایی مدعی شد که وزیر پیشین امور خارجه این کشور هدف دوم ترور بوده است.

درحالی که مقامات ایران ادعای تلاش از سوی کشورمان برای ترور جان بولتون را رد کرده اند، یک رسانه آمریکایی مدعی شد که وزیر پیشین امور خارجه این کشور هدف دوم ترور بوده است.