درخواست مقتدی صدر از طرفداران چارچوب هماهنگی عراق همزمان با تظاهرات

همزمان با تظاهرات گروههای سیاسی عراقی، رهبر جریان صدر طرفداران چارچوب هماهنگی را خطاب قرار داد.