درگیری دو طایفه در تل خسرو بویراحمد به صلح و سازش ختم شد