دلیل مهمی که چین را مجاب به تصرف تایوان می‌کند

به طور فزاینده ای به نظر می رسد که رئیس جمهور چین به ناسیونالیسم به عنوان جایگزینی برای رشد اقتصادی به عنوان منبع مشروعیت سیاسی روی می آورد. و وقتی نوبت به جلب حمایت مردمی در چین می‌رسد، هیچ چیز با ادعای حاکمیت سرزمین اصلی بر تایوان رقابت نمی‌کند.