دیدار دوستانه منتخب فوتبال با منتخب رسانه‌های خراسان رضوی