رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: باید موانع طرح توسعه پتروشیمی خراسان برداشته شود

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: باید موانع طرح توسعه پتروشیمی خراسان برداشته شود.