رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 2 درصد حقوق دولتی معادن هم به استان کرمان برنگشته است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: استان کرمان 11 هزار میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کرده که 2 درصد آن هم به استان کرمان برنگشته است.