رایزنی نهادهای متولی برای تسهیل سفر اربعین دانشجویی

با مشارکت بسیج دانشجویی، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و دیگر دستگاه‌های متولی حوزه اربعین هماهنگی‌های خروج از کشور دانشجویان در حال انجام است.