رسالت خبرنگاران در جهت شفاف‌سازی و جهاد تبیین بسیار اهمیت دارد

فرمانده بسیج امیرالمومنین(ع) کرمان گفت: دشمن جنگ نابرابر رسانه‌ای علیه ما آغاز کرده و با عملیات روانی به دنبال ناکارآمدن جلوه دادن نظام است.