رضا خوراکیان مدیر مسئول روزنامه خراسان شد

با انتخاب اعضای جدید هیات امنای موسسه خراسان، رضا خوراکیان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری خراسان و مدیرمسئول روزنامه خراسان شد.