رفع تصرف ملک 7000 میلیارد ریالی متعلق به شهرداری تهران پس از 5 سال

با همت شهرداری منطقه 18 تهران، پروژه شهیدان بهرامی واقع در شهرک ولیعصر پس از گذشت 5 سال به نفع بیت المال رفع تصرف شد.