روایت دعا برای حسن روحانی از سوی همسایه داوری

فعال سیاسی ، مشاهده خود از واکنش همسایه اش از رخدادی را نقل کرد.