روش تمدید دفترچه تامین اجتماعی غیر حضوری

بیمه شدگان تامین اجتماعی برای دریافت خدمات غیرحضوری برای تمدید اعتبار دفترچه درمانی باید مراحل زیر را انجام دهند.