رونمایی از جانشین شکیرا در زندگی پیکه؛ ارتباط ستاره بارسا با کارمندش!

جرارد پیکه این روزها با یک فرد جدید در ارتباط است.