رییسی: برخی معنای حضور بین مردم را درست درک نکردند