ساخت سه نسخه دیگر از ماهواره «خیام» در دستور کار دولت است

ساخت-سه-نسخه-دیگر-از-ماهواره-«خیام»-در-دستور-کار-دولت-است

سخنگوی دولت گفت: ساخت سه نسخه دیگر از ماهواره «خیام» با مشارکت دانشمندان ایرانی در دستور کار دولت قرار دارد.