سازمان ملل: رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان بدون احیای اقتصاد و نظام بانکی ممکن نیست

هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اظهار داشت رسیدگی به بحران بشری در افغانستان بدون احیای اقتصاد و نظام بانکی این کشور ممکن نیست.