ستاره تیم ملی در تمرین تیم لیگ یکی!/عکس

سعید عزت اللهی در تمرینات تیم لیگ یکی وایله شرکت کرد.