شخصیت "شهید سلیمانی" یک مکتب و مدرسه برای مسلمانان است

رئیس اتحادیه علمای اهل سنت عراق گفت: شخصیت شهید سلیمانی یک مکتب و مدرسه برای همه مسلمانان است.