شما نظر بدهید/ موافق امضای توافق احیای برجام هستید یا خیر، چرا ؟

متن پیش نویس نهایی برجام ، روی میز تصمیم گیران قرار گرفته و آنان در آستانه تصمیم سرنوشت ساز تاریخی قرار دارند.