شناسایی 7000 هکتار زمین‌ها‌ مازاد دستگاه‌ها برای ساخت مسکن

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی 7000 هکتار زمین دستگاه ها و ارگان‌های دولتی برای ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن خبر داد.