شهردار شهرکرد انتخاب شد

محمدحسین واحدیان با اکثریت آرا اعضای شورای اسلامی شهرکرد به عنوان شهردار شهرکرد انتخاب شد.