شهرستان مرزی خواف 760 معلم و 153 کلاس کم دارد

مدیر آموزش و پرورش خواف گفت:در سال جدید تحصیلی با چالش جدی کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی روبرو هستیم.