صدر خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی در عراق شد

جریان صدر عراق در تازه ترین فراخوان خود، خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی در مرکز بغداد شد.