ضارب سلمان رشدی اعلام بی گناهی کرد/ واکنش بایدن

ضارب سلمان رشدی در دادگاه اعلام بی گناهی کرد. این در حالی است که پلیس همچنان در پی یافتن انگیزه های پشت این حمله است.