ضارب سلمان رشدی اعلام بی گناهی کرد

ضارب سلمان رشدی در دادگاه اعلام بی گناهی کرد. این در حالی است که پلیس همچنان در پی یافتن انگیزه های پشت این حمله است. …