ضرورت توجه به امر پژوهش برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف سازمان ثبت احوال

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: مطالعات و کار پژوهشی در پیشرفت هر سازمان بسیار مهم بوده و می‌تواند چشم انداز، اهداف و مسیر پیش رو را روشن کند.