طرح شهرسازی شهرک قدیمی و ناپایدار پیکانشهر در مرحله تصویب قرار دارد

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران از تهیه طرح شهرسازی برای بازآفرینی و ارتقای کیفیت زندگی شهرک قدیمی و ناپایدار پیکانشهر خبر داد.