فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ماه بعد راه اندازی می‌شود

وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات از راه اندازی فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در ماه بعد خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم حدود 2هزار روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.