فرماندار مشهد: واحدهای بازیافت مجوزدار به شهرک صنفی بازیافت منتقل می‌شوند

فرماندار مشهد گفت: برنامه ریزی شده  تا واحدهای بازیافتی دارای مجوز فعالیت به یک مکان مجزا شبیه شهرک صنفی بازیافت منتقل شوند.