فناوری تلفن همراه در ایران 28 ساله شد

امروز چهارشنبه 19 مرداد 1401، فناوری تلفن همراه در کشور 28 ساله شد.