فیلم| ماهواره خیام در مدار 500کیلومتری زمین

امروز با همکاری ایران و روسیه ماهواره پیشرفته خیام، از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان توسط ماهواره‌بر سایوز به فضا پرتاب شد.