قتل یک پیرزن با 30 ضربه چاقو توسط فرزندش در جنوب تهران!

پیرزن تهرانی با 30 ضربه چاقو توسط پسرش در جنوب تهران به قتل رسید.