قمه‌‌کشی در نیویورک به‌دلیل امتناع مغازه‌دار از فروش سلاح

مردی در نیویورک با قمه به سمت سه نفر از جمله مغازه داری که از فروش سلاح به او خودداری کرده بود، حمله کرد.