لوشامپیونه| نانت و لیل امتیازات را تقسیم کردند

هفته دوم فصل جدید لوشامپیونه با تساوی خانگی نانت مقابل لیل آغاز شد.