ماجرای تماس ماجدی با دایی و استوری بازیکنان تیم ملی از زبان عضو هیئت رئیسه

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت که میرشاد ماجدی برای هدایت تیم ملی با علی دایی تماس گرفته بود.