محصولات چند واحد تولیدی استان اردبیل ‌مشمول استاندارد اجباری می‌شوند؟

مدیرکل استاندارد استان اردبیل گفت: در حال حاضر در سطح استان اردبیل 370 واحد تولیدی داریم که مجموعا 570 فرآورده تولید می‌کنند که مشمول استاندارد اجباری است.