محیط‌بان کرمانشاهی به شهادت رسید

“برومند نجفی” محیط‌بان کرمانشاهی مقابل مجتمع قضایی کرمانشاه به شهادت رسید.