مخالفت شورای عالی قضایی عراق با انحلال پارلمان

شورای عالی قضایی عراق با درخواست مقتدی صدر برای انحلال پارلمان این کشور مخالفت کرد.