مرگ دلخراش کارگر ۱۸ ساله در قیر مذاب

پس از اطفای حریق، جسد این کارگر جوان افغان را از داخل همان حوضچه که قیر داغ به آن وارد شده بود، پیدا کردند.