مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه ای با اشاره به داستان سرایی مضحک وزارت دادگستری آمریکا علیه ایران، اعلام کرد که هرگونه اقدام علیه مقام های کنونی و پیشین آمریکا برای این تهران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت .

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه ای با اشاره به داستان سرایی مضحک وزارت دادگستری آمریکا علیه ایران، اعلام کرد که هرگونه اقدام علیه مقام های کنونی و پیشین آمریکا برای این تهران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت .