معاون کنسولی وزارت خارجه ایران عازم کابل شد

معاون کنسولی وزارت خارجه ایران برای مذاکره با مقامات دولت موقت طالبان راهی کابل شد.