مقتدی صدر خواهان برگزاری تظاهرات میلیونی در بغداد شد

مقتدی صدر از هواداران خود در سرتاسر عراق خواست تا با حضور در بغداد در مرکز این  شهر تجمع کنند.