نامه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به دادستان درباره مولاوردی و ابتکار

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خواستار رسیدگی به تخلفات ابتکار، شجاعی و مولاوردی شد.