نظارت بازرسان در همه فرایند شبکه تولید و توزیع نظارت‌ها وجود دارد

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: نظارت بازرسان در همه فرایند شبکه تولید و توزیع نظارت‌ها وجود دارد.