نهادهای دولتی چقدر به فرمان رئیسی برای آزادسازی ساحل دریا گوش کردند؟

ایسنا نوشت: بر اساس آنچه در گزارش میدانی خبرنگاران ایسنا مازندران آمده، هرچند با دستور رئیس جمهور آزادسازی سواحل به شکل وسیع انجام گرفت اما هنوز بخش زیادی از سواحل در تصرف برخی ارگان ها و نهادها مانده و تکلیف این مساحت ها همچنان نامشخص است.