نهادها و دستگاه‌ها از هم برای رفع نواقص کمک بگیرند

استاندار اصفهان گفت: باید نهادها و دستگاه‌ها از هم برای رفع نواقص کمک بگیرند و در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها مجبور هستیم به صورت قهری برخورد کنیم.