هر کودک شهید فلسطینی شمعی برافروخته است/ گرامیداشت کودکان شهید در غزه