هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی «استان سازی» غیرقانونی رئیسی

رئیس جمهور روز جمعه در جیرفت به مردم وعده داد استان جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد شد. این وعده رئیسی با انتقاد امام جمعه شهرستان بم همراه شد و از او خواست بعد از طی شدن روال قانونی به مردم وعده دهد. رئیسی هم به آنها گفت دادخواست شما برای استان شدن بم باید مورد توجه قرار گیرد.